Faculty & Departments

Managerial Accounting

Chao-Shin Liu
Chao-Shin Liu
Associate Professor
Michael Morris
Michael Morris
Professor
Janet O'Tousa
Janet O'Tousa
Associate Professional Specialist
William Schmuhl Jr
William Schmuhl Jr
Associate Professional Specialist
Juan Rivera
Juan Rivera
Associate Professor
Sandra Vera-Munoz 
Sandra Vera-Munoz
Associate Professor, KPMG Faculty Fellow